صفحه اصلی گدار در رسانه دو هفته نامه نیک و نو مجله نیک و نو شماره ۲

مجله نیک و نو شماره ۲

مجله نیک و نو ( شماره ۲ ـ اسفنـد ماه ۱۳۹۱ )
صفحات ۸ ـ ۱۱
ترجمان هویت برند در معماری ، داستان شهری که برند شد