فروشگاه های تجاری

صفحه اصلی پروژه‌ها فروشگاه های تجاری

بازسازی شعب بانک تجارت

طراحی معماری داخلی طراحی معماری طراحی و ترجمان هویت برند مجتمع در معمـاری و معمـاری داخلی

فروشگاه الکتروسیتی

طراحی معماری داخلی ؛ نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی-طراحی معماری داخلی-طراحی و ترجمان هویت برند مجتمع در معماری داخلی ؛ مدیریت و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی

فروشگاه مرکزی نوین چرم

طراحی و ترجمان هویت برند نوین چرم در معماری و معماری داخلی-طراحی نما-مدیریت و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی

نمایشگاه مبلمان فارست مبل (شعبه مرکزی )

طراحی و ترجمان هویت برند فارست مبل در معماری داخلی-مدیریت و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی

نمایشگاه مبلمان فارست مبل ( شعبه شماره ۱)

طراحی و ترجمان هویت برند فارست مبل در معماری داخلی-مدیریت و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی

فروشگاه رفاه( شعبه تهران پارس )

طراحی و ترجمان هویت برند مجتمع در معمـاری و معمـاری داخلی

فروشگاه تجریش کفش ملی

طراحی و ترجمان هویت برند مجتمع در معمـاری و معمـاری داخلی

نمایشگاه شیر آلات آرمان

طراحی و ترجمان هویت برند نمایشگاه آرمان در معماری داخلی ؛ مدیریت و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی