دفاتر اداری

صفحه اصلی پروژه‌ها دفاتر اداری

دفتر مرکزی شرکت نور ندا سیستم

طراحی معماری و معماری داخلی

ساختمان مرکزی دفاتر شرکت صنایع خودرو کویر

طراحی معماری و معماری داخلی ؛ ترجمان هویت برند خودرو کویر در معماری مجتمع

ساختمان مرکزی دفاتر اداری شرکت آلچ پارس

طراحی معماری و معماری داخلی ساختمان-مدیریت و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی-مشاوره در خرید مبلمان و اثاثیه

دفتر شرکت رمیس

طراحی معماری داخلی ؛ مدیریت و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی ؛ طراحی ، ساخت و خرید مبلمان و اثاثیه

فضای پذیرایی استودیو های صدا و سیما

طراحی معماری و معماری داخلی ساختمان-مدیریت و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی-مشاوره در خرید مبلمان و اثاثیه

آکادمی زبان های خارجی شکوفا

طراحی معماری داخلی ؛ مدیریت و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی ؛ طراحی ، ساخت و خرید مبلمان و اثاثیه

ساختمان مرکزی دفاتر اداری فارست مبل

طراحی معماری داخلی ؛ مدیریت و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی ؛ طراحی ، ساخت و خرید مبلمان و اثاثیه