مراکز تجاری

صفحه اصلی پروژه‌ها مراکز تجاری

مجتمع تجاری ارگ

طراحی و ترجمان هویت برند مجتمع در معمـاری و معمـاری داخلی-طراحی معماری داخلی مجتمع-مشاوره مدیریت ، بازاریابی ، و فروش ( با مشارکت گروه هشت )

بازار مبل نگارستان

طراحی و ترجمان هویت برند مجتمع در معماری داخلی ؛ مدیریت و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی

مجموعه شهر فرش

طراحی و ترجمان هویت برند مجتمع در معماری و معماری داخلی-طراحی معماری داخلی مجتمع

بازار موبایل ایرانیان

طراحی و ترجمان هویت برند مجتمع در معمـاری و معمـاری داخلی