فضاهای شهری

صفحه اصلی پروژه‌ها فضاهای شهری

فضای انتظار ترمینال ۶ و سرویس های بهداشتی ترمینال ۴ فرودگاه مهر آباد

طراحی معماری داخلی ؛ نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی-طراحی معماری داخلی