مطب و مراکز درمانی

صفحه اصلی پروژه‌ها مطب و مراکز درمانی

آزمایشگاه نامدار

طراحی معماری داخلی ؛ مدیریت و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی ؛ طراحی ، ساخت و خرید مبلمان و اثاثیه

مطب پزشک

طراحی معماری داخلی ؛ مدیریت و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی ؛ طراحی ، ساخت و خرید مبلمان و اثاثیه