صفحه اصلی پروژه‌ها فروشگاه های تجاری نمایشگاه مبلمان فارست مبل (شعبه مرکزی )
نمایشگاه مبلمان فارست مبل (شعبه مرکزی )
نمای بیرونی
جایزه بهترین طراحی
نمای داخلی فروشگاه
تصاویر قبل و بعد

نمایشگاه مبلمان فارست مبل (شعبه مرکزی )

موقعیت پروژه
تهران ، یافت آباد
متر مربع
۳۱۳
زمان شروع بازسازی
اردیبهشت ۱۳۸۷
زمان پایان بازسازی
۲۴شبانه روز

توضيحات نمایشگاه مبلمان فارست مبل (شعبه مرکزی )

جهت سهولت امر خرید و افزایش فروش مبلمان،فضای نمایش کالاها باید به گونه ای باشدکه برای مشتریان ، امکان تصور فضایی که قصد خرید برای آن دارند ، وجود داشته باشد و مشتریان  بتوانند ابعاد  مبلمان را در فضای مورد نظر منزل یا محل کار خود ، مقایسه نمایند.

 نخستین مسابقه معماری و معماری داخلی ایران برگزارکننده: 

مجله معماری و ساختمان 2A امارات متحد عربـی دریافت تقـدیرنامه برای راه یابی به دوازده طرح برتـر ایران برای پروژه مبلمان فارست مبل، شماره 2

 شرکت گـدار توسعـه کلیه مراحل طراحی، نظارت و اجرای این پروژه را عهــده دار بـوده اسـت. هدف مشاور در طراحی این واحد تجاری پاسخگویی به نیاز فروشندگان و مشتریان بوده است. به منظور پاسخگویی به این نیاز، پس از مطالعه نمونه های مشابه واحدهای تجاری و بررسی نقاط ضعف آنها، طراحی نمایشگاه انجام شد.

 اهداف طراحی 

ـ ایجاد هویت سازمانی

ـ حفظ ارتبـاط بصـری، بیـن دو شعبه شمـاره 1و2 نمایشـگاه فارسـت مبـل

ـ طراحـی فضـایی مناسب جهت نمـایش و فروش مبلمـان

ـ اختصاص کامل ضلع شرقی و غربـی نمایشـگاه به ورودی

ـ امکان مقایسه فضای نمایشگاه با ابعاد فضای زندگی و کار برای مشتـریان در هنـگام انتخـاب و خریـد مبلمـان

ـ استفـاده از مصـالح و تکنیـک های جدید در جهت کوتـاه کردن زمـان اجـرا


خدمات گدار در این پروژه

طراحی و ترجمان هویت برند فارست مبل در معماری داخلی-مدیریت و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی


عکس‌های بیشتر نمایشگاه مبلمان فارست مبل (شعبه مرکزی )