صفحه اصلی اخبار و رویداد ها چاپ مصاحبه مهندس فرشته‌خو مدیرعامل گدار توسعه در مجله نیک و نو

چاپ مصاحبه مهندس فرشته‌خو مدیرعامل گدار توسعه در مجله نیک و نوچاپ مصاحبه مهندس فرشته‌خو مدیرعامل گدار توسعه در مجله نیک و نو
مهندس فرشته‌خو، جزو مدیران جوانی است که به گواه کارنامه درخشانی که تا کنون از خود بر جای گذاشته است می‌توان او را در دسته موفق‌ترین مدیران صنعت ساختمان و مدیریت تجاری قلمداد کرد. 
او عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت گدار توسعه است که به گفته خودش در صدد است گداری مناسب به سوی توسعه کشور بیابد.
وی کارشناس ارشد معماری و کارشناس ارشد MBA است و علاوه بر تدریس در دانشگاه های معماری، مباحث مربوط به نقش و اهمیت معماری در مدیریت برند را در سازمان مدیریت صنعتی به مدیران و صاحبان کسب و کار تدریس می‌کند. گفت و گویی که ایشان در مجله نیک و نو انجام داده است، 
نگاهی است به برخی از جنبه‌های عمومی و فنی دانش مدیریت مراکز تجاری در کنار مباحثی در 
حوزه معماری، برندسازی و مباحث مربوطه.